fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky prodeje voucherů (dále jen jako dárkových poukazů) společností KAMASlim & Young Clinic s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Společnost KAMASlim & Young Clinic s.r.o., se sídlem Kounicova 681/10, 60200 Brno, IČ: 02454289, Spol. vedena Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 81353 (dále jen „spol. KAMASLIM“) poskytuje v místě svého sídla služby, blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.kamaslim.cz a www.panskysalonek.cz (zejména kosmetické, masážní a relaxační služby, regenerační služby, atd.). Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů spol. KAMASLIM upravují objednávání a vystavování dárkových poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů, změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů spol. KAMASLIM jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách spol. KAMASLIM www.shop.panskysalonek.cz, kde je možné provést objednávku dárkového poukazu.

II. OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. spol. KAMASLIM vystaví dárkový poukaz, pokud objednatel dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku dárkového poukazu a ve lhůtě určené spol. KAMASLIM provede platbu za dárkový poukaz.

2. spol. KAMASLIM je oprávněna odmítnout objednávku dárkového poukazu, která: a) nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb, nebo b) obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu nebo osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu. Za nepřesný údaj uvedený v objednávce se považuje i uvedení telefonického kontaktu na objednatele dárkového poukazu, který není v pracovní době spol. KAMASLIM , tj. PO – NE od 9.00 hod do 21.00 hod., dosažitelný.

3. spol. KAMASLIM je oprávněna odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.

4. Pokud je objednatelem dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude s spol. KAMASLIM jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním dárkových poukazů, a která bude i jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými spol. KAMASLIM a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.

5. Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v: a) těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů spol. KAMASLIM b) potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od spol. KAMASLIM obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz. Objednatel dárkového poukazu je povinen potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat a případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit spol. KAMASLIM (recepce spol. KAMASLIM tel.: +420 774 543 808, +420 776 883 422). Pokud tak objednatel dárkového poukazu neučiní, nebudou takové nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.

6. Dárkový poukaz je zaslán e-mailem na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

7. Lhůta pro vystavení a zaslání dárkového poukazu je 3 pracovní dny od zaplacení ceny dárkového certifikátu.

III. PLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ A EXPEDICE

Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu spol. KAMASLIM dle údajů k platbě zaslaných v potvrzovacím emailu nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, je spol. KAMASLIM oprávněna odepřít poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

Expedice dárkových poukazů je prováděna prostřednictvím emailu (obvyklá doba dodání do konce následujícího pracovního dne po úhradě objednávky), osobního vyzvednutí na adrese spol. KAMASLIM (služba je zpoplatněna částkou 30 Kč, dárkový poukaz je připraven nejpozději do konce třetího pracovního dne po úhradě objednávky), doporučeně prostřednictvím České pošty s.p. (služba je zpoplatněna částkou 100 Kč, zásilka bude u České pošty s.p. obvykle podána nejpozději do konce třetího pracovního dne po úhradě objednávky, termín doručení je pak dán předpisem České pošty s.p. pro doporučený dopis).

Zaslání na dobírku spol. KAMASLIM neprovádí.

IV. ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis na zadní straně dárkového poukazu s podpisem a razítkem odpovědného pracovníka spol. KAMASLIM .

2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní balíček služeb, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově a průběžné čerpání služeb není možné.

3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen evidenčním číslem, datem vystavení, předmětem čerpání a s uvedením délky platnosti dárkového certifikátu.

4. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. alespoň kalendářních 15 dnů předem.

5. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.

6. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit spol. KAMASLIM i přes to, že byla rezervace provedena alespoň 15 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit spol. KAMASLIM (zde je nutná včasná emailová domluva s recepcí spol. KAMASLIM).

7. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit na recepci spol. KAMASLIM.

8. Jakákoli manipulace s dárkovým poukazem tak, že na poukazu uvedené skutečnosti neodpovídají skutečnostem evidovaným spol. KAMASLIM (přepsání data vystavení dárkového poukazu, druhu služby atp.) je zakázána. V případě, že bude takový certifikát předložen spol. KAMASLIM, nebude služba poskytnuta a dárkový poukaz propadá bez ohledu na to, kdo takovou změnu provedl.

V. ZMĚNY A VRÁCENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

3. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb spol. KAMASLIM . Výjimku tvoří změny odůvodněné zdravotními omezeními osoby, která služby z dárkového poukazu čerpá.

4. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.

5. Dárkový poukaz je možno bezúplatně vrátit do čtrnácti dnů ode dne provedení platby za poukaz, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně na e-mailovou adresu info@kamaslim.cz nebo korespondenčně na adresu spol. KAMASLIM, Kounicova 681/10, 60200 Brno, a to doporučeným dopisem.

6. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

VI. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OBJEDNÁVKY SLUŽEB, REZERVACE, ZÁLOHY, STORNA SLUŽEB A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podpůrně k těmto Obchodním podmínkám jsou platné také obchodní podmínky zveřejněné zde, kde jsou uvedeny také podmínky rezervace služeb, podmínky úhrady záloh a vyúčtování, podmínky storna služeb a reklamační řád.

VII. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje voucherů jsou platné od 6.8.2019, poslední aktualizace 6.8.2019.